Trang chủ > Tài liệu theo chuyên ngành

Chiến lược Marketing cho thương hiệu BunCamita 2009

Chiến lược Marketing cho thương hiệu BunCamita 2009
| Lượt: 12 | Điểm: 3.58 | Download tài liệu
Chuyên ngànhMarketing
Cấp bậcQuản lý
Mức độVàng
Ngôn ngữTiếng Việt
Số trang 21
Loại filepdf
Kích thước560.97 KB
Tác giảHuỳnh Vĩnh Sơn

Buncamita -Tasty in a healthy way... Là nhà hàng đầu tiên tại TP.HCM với xu hướng ẩm thực vì sức khỏe, được nói đến như một thương hiệu BUNCAMITA. Thương hiệu đến nay đã được 2 năm tuổi với 3 cơ sở trong đó có 2 cơ sở nhượng quyền thương hiệu.

Do kinh teá phaùt trieån, hieän nay nhu caàu veà aåm thöïc vì söùc khoeû ñang laø moái baän taâm  haøng ñaàu cuûa thöïc khaùch hieän nay. Thòt, môõ laø taùc nhaân chính gaây neân beänh beùo phì vaø caùc chöùng beänh khaùc coù lieân quan, naém baét ñöôïc nhu caàu ñoù maø saûn phaåm buùn caù mieàn taây vôùi khaåu hieäu “khoâng thòt, khoâng môõ, khoâng boät ngoït” cuøng vôùi caùc loaïi rau cuû ñaûm baûo chaát löôïng theo tieâu chuaån Chaâu aâu(EUREP-GAP) nhaø haøng ñaõ taïo ñöôïc cho mình moät thò phaàn khaù oån ñònh trong thò tröôøng thöïc phaåm.

Trong năm 2009, Buncamita sẽ bắt đầu tiến hành những chuỗi hoạt động Marketing để gia tăng độ nhận biết thương hiệu đồng thời cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhằm mở rộng các chi nhánh nhượng quyền.

Công cụ Marketing chủ yếu của Buncamita sẽ là Marketing truyền miệng kết hợp chặt chẽ với các công cụ Marketing online khác, nhằm xây dựng hình ảnh Buncamita là một chuyên gia về việc ăn uống hợp lý để có một sức khoẻ tốt.Bình luận
Tài liệu liên quan
Các chuyên ngành chính

Thư viện chuyên ngành WeShare là kho tài liệu trực tuyến lớn nhất Việt Nam về các lĩnh vực Marketing, PR, Truyền thông, Kinh doanh, Khởi nghiệp. Kho tri thức WeShare được phát triển bởi cộng đồng các bạn đam mê chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức tại lĩnh vực đang công tác.
Bản quyền © 2011 thuộc Thư Viện Chuyên ngành Weshare
Địa chỉ : Tầng 3, 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.03, Q.3, Tp. HCM - Điện thoại : (028) 39382969 - Hotline: 0909.516.516
Thiết kế và phát triển bởi Net.Viet