Trang chủ > Giới thiệu

Quỹ PT Tài Năng Kinh Doanh

Quy chế và hoạt động của Quỹ Phát Triển Tài Năng Kinh Doanh - BMG
 
Điều 1 : Tính chất và mục đích họat động
    1. Quỹ Phát Triển Tài Năng Kinh Doanh - BMG là tổ chức do BMG International Education thành lập, hoạt động vì mục đích hỗ trợ, tài trợ, phát triển các tài năng của các bạn trẻ đam mê Kinh doanh tại Việt Nam.
    2. Họat động của Quỹ nhằm hổ trợ, thúc đẩy tài năng của học sinh, sinh viên, thanh niên nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 2 : Địa vị pháp lý
    Quỹ trực thuộc BMG International Education có tư cách pháp nhân, hạch toán báo sổ, có văn phòng đặt tại BMG International Education - 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM.
 
Điều 3 : Vốn họat động
    Vốn họat động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau :
    - Các khoản đống góp tự nguyện, tài trợ, hiến tặng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
    - Các khoản thu từ họat động của Quỹ.
    - Các khoản thu từ Thư viện Chuyên ngành WeShare - WeShare.com.vn
    - Các nguồn khác mà pháp luật không cấm
 
Điều 4 : Đối tượng được tài trợ
    - Các học sinh, sinh viên, thanh niên ưu tú tại Việt Nam, đam mê lĩnh vực Kinh doanh.
    - Học sinh, sinh viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó và chứng tỏ được ước mơ, hoài bão và mong muốn được đóng góp cho cộng đồng.
 
Điều 5 : Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ
    1. Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn quy định tại Điều 3 của Quy chế này
    2. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vốn
    3. Bảo toàn và phát triển vốn
    4. Chấp hành các quy định của Quy chế tổ chức và họat động của Quỹ, các quy định khác của pháp luật có liên quan.
    5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education
    6. Tổ chức việc thẩm định và quyết định tài trợ, hoặc cho vay đối với các hồ sơ xin tài trợ hoặc vay vốn
    7. Kiểm tra việc thực hiện các hồ sơ nhận tài trợ vay vốn
    8. Đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi vốn đã cho vay khi phát hiện tổ chức cá nhân vi phạm các quy chế về sử dụng vốn của Quỹ
 
Điều 6 : Sử dụng vốn hoạt động
    1. Tài trợ không thu hồi cho các đối tượng quy định ở điều 4 của quy chế này.
    2. Các chi phí có liên quan đến họat động của Quỹ được thực hiện theo các quy định tài chánh hiện hành
 
Điều 7 : Bộ máy tổ chức và điều hành
    Bộ máy tổ chức của Quỹ gọi là Ban quản lý Quỹ
    Ban quản lý Quỹ do Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education quyết định.
    Cơ cấu bộ máy, tổ chức của Quỹ phải đảm bảo đủ chức năng, theo nguyên tắc tổ chức gọn nhẹ, họat động có hiệu quả
 
Điều 8 : Ban quản lý Quỹ
    1. Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education sẽ bầu chọn một số thành viên để thành lập Ban quản lý Quỹ. Ban quản lý Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên, gồm : Trưởng ban, Phó ban và các thành viên của Ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
    2. Ban quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số
    3. Ban quản lý họp thường kỳ để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban. Ban quản lý họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh do Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education đề nghị.
    4. Ban quản lý có nhiệm vụ và quyền hạn sau :
        a) Tổ chức, điều hành và quản lý các họat động của Quỹ theo quy định của quy chế tổ chức và họat động của Quỹ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
        b) Thực hiện việc tài trợ theo quy định của Quỹ
        c) Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kế họach, huy động vốn, tiếp nhận các nguồn vốn với Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education.
        d) Đại diện cho Quỹ trong các quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Quỹ
        e) Quản lý tài sản,vốn họat động và nhân sự của Quỹ
    5. Nhiệm kỳ của Ban quản lý Quỹ là: một năm.
 
Điều 9 : Chế độ tài chánh, kế tóan, báo cáo
    1. Ban quản lý Quỹ mở tài khỏan tại một ngân hàng thương mại
    2. Quỹ thực hiện chế độ tài chính, kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về tài chánh, kế tóan, quản lý Quỹ
    3. Ban quản lý Quỹ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education về tình hình thực hiện kế họach tài chính và các kết quả họat động của Quỹ
    4. Quỹ chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chánh của Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education.
 
Điều 10 : Sửa đổi,bổ sung, thay thế Quy chế
    Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế tổ chức và họat động của Quỹ phát triển tài năng Kinh Doanh - BMG phải tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education phê duyệt
 
Điều 11 : Hiệu lực của Quy chế
    Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Ban Tổng Giám Đốc BMG International Education phê duyệt cho đến khi có văn bản điều chỉnh.
 
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
 
 
NGUYỄN THỊ THANH HẢI
 
 

Thông tin khác
Thư viện chuyên ngành WeShare là kho tài liệu trực tuyến lớn nhất Việt Nam về các lĩnh vực Marketing, PR, Truyền thông, Kinh doanh, Khởi nghiệp. Kho tri thức WeShare được phát triển bởi cộng đồng các bạn đam mê chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức tại lĩnh vực đang công tác.
Bản quyền © 2011 thuộc Thư Viện Chuyên ngành Weshare
Địa chỉ : Tầng 3, 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.03, Q.3, Tp. HCM - Điện thoại : (028) 39382969 - Hotline: 0909.516.516
Thiết kế và phát triển bởi Net.Viet