Chính sách bảo mật

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.1. Braintek luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

1.2. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, thông tin, tính năng và chức năng (sau đây gọi chung là “ Dịch Vụ”) hoặc quyền truy cập vào tài khoản cá nhân cho Quý Khách, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.3. Chính Sách Bảo Mật này được lập để Quý Khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập tài khoản Quý Khách. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Điều quan trọng là Quý Khách phải đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi gửi đến trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách để Quý Khách có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.5. Chính sách bảo mật này bao gồm những phần sau đây:

 • Giới Thiệu Về Chính Sách Bảo Mật
 • Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Từ Quý Khách
 • Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân
 • Thu Hồi Sự Chấp Thuận Về Việc Tiếp Tục Sử Dụng, Lưu Trữ Và/Hoặc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân
 • Phương Pháp Cập Nhật Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách
 • Truy Cập Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách
 • Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách
 • Thời Gian Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân
 • Thu Thập Dữ Liệu Máy Tính
 • Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Dữ Liệu Cá Nhân

1.6. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, và chỉ áp dụng đối với những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và/hoặc được cho phép theo quy định pháp luật) sẽ được thông báo cho Quý Khách khi Quý Khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, truy cập vào Website hoặc sử dụng Dịch Vụ sẽ cấu thành việc Quý Khách xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.

1.7. Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác được áp dụng có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách bởi chúng tôi và không nhằm mục đích vô hiệu hóa các điều khoản đó trừ trường hợp được quy định cụ thể khác đi.

1.8. Quý Khách có thể vào Website và lướt qua các nội dung trên đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, Quý Khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu Quý Khách muốn sử dụng Dịch Vụ.

PHẦN II. DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ QUÝ KHÁCH

2.1. Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không, từ đó danh tính của một cá nhân được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi cá thể nắm giữ thông tin hoặc khi được sắp xếp với thông tin khác sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chắc chắn định danh được một cá nhân.

2.2. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Website và sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách, bao gồm những thông tin sau:

 • Dữ liệu định danh như tên, giới tính và ngày sinh;
 • Dữ liệu liên lạc như địa liên hệ, công ty, địa chỉ email và số điện thoại;
 • Dữ liệu tài khoản như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;
 • Dữ liệu giao dịch như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán được gửi đến và đi từ Quý Khách cũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và Dịch Vụ mà Quý Khách đã mua hoặc có được thông qua tài khoản Cá Nhân;
 • Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol – IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plug-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập Website;
 • Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Quý Khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của Quý Khách;
 • Dữ liệu sử dụng như thông tin về về việc sử dụng Nền Tảng của Quý Khách, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc việc Quý Khách xem bất kỳ nội dung nào trên Website;
 • Dữ liệu về thanh toán như khi Quý Khách chụp và chia sẻ thông tin thanh toán của Quý Khách với chúng tôi dưới dạng hình ảnh và tải nội dung đó lên Website;
 • Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông như sở thích của Quý Khách trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của Quý Khách.

2.3. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách trong các trường hợp sau:

 • Khi Quý Khách tạo một tài khoản với chúng tôi;
 • Khi Quý Khách đăng ký bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào có sẵn trên Website;
 • Khi Quý Khách sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Website hoặc Dịch Vụ;
 • Khi Quý Khách ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dựng khởi tạo được tải lên trên Website;
 • Khi Quý Khách sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền Tảng;
 • Khi Quý Khách tham gia khuyến mãi hoặc khảo sát;
 • Khi Quý Khách tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên Website;
 • Khi Quý Khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Website hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;

2.4. Quý Khách phải gửi dữ liệu cá nhân một cách chính xác và không gây nhầm lẫn và Quý Khách phải cập nhật dữ liệu thường xuyên và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu những tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do Quý Khách cung cấp như một phần của quy trình xác minh thông tin khách hàng của chúng tôi.

2.5. Quý Khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý Khách gửi cho chúng tôi bất cứ lúc nào như được mô tả dưới đây.

2.6. Nếu Quý Khách cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, Quý Khách cam đoan và bảo đảm rằng Quý Khách đã có được sự đồng ý, chấp thuận và cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính Sách Bảo Mật này.

PHẦN III. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý Khách có thể được chúng tôi sử dụng cho các mục đích nhất định có thể bao gồm những nội dung sau đây:

 • Để tạo điều kiện cho Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Website,
 • Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại của Quý Khách
 • Để xử lý các đơn đặt hàng Quý Khách gửi trên Website (các khoản thanh toán Quý Khách thực hiện thông qua Website cho các Sản Phẩm);
 • Để tư vấn, vận chuyển và giao các sản phẩm mà Quý Khách đã mua thông qua Website  được bán bởi chúng tôi.
 • Để cập nhật cho Quý Khách về việc hoàn thành và giao thành phẩm cho mục đích chăm sóc khách hàng;
 • Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba (cơ quan nhà nước liên quan) để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;
 • Để quản lý tài khoản của Quý Khách mở tại chúng tôi.
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Quý Khách thực hiện trực tuyến;
 • Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ Website xuống;
 • Để cải thiện cách trình bày hoặc nội dung của các trang trong Website và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
 • Để xác định người truy cập trên Website;
 • Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
 • Để cung cấp cho Quý Khách những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng Quý Khách có thể thấy hữu ích hoặc Quý Khách đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các Dịch Vụ, các thắc mắc cần được tư vấn với điều kiện là Quý Khách cho biết rằng Quý Khách không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;
 • Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Quý Khách trên Website;
 • Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào Quý Khách đã tải lên Nền Tảng;
 • Để gửi cho Quý Khách các tài liệu liên quan, các thông báo liên quan đến doanh nghiệp.
 • Chúng tôi cũng có thể tiến hành các quy trình đưa ra những quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào trong số này.

PHẦN IV. THU HỒI SỰ CHẤP THUẬN VỀ VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1. Quý Khách có thể thông báo về việc thu hồi sự chấp thuận liên quan đến việc tiếp tục sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức được quy định bên trên vào bất kỳ thời điểm nào.

4.2. Xin lưu ý rằng nếu Quý Khách thông báo việc thu hồi việc cho phép chúng tôi sử dụng, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách cho những mục đích và theo cách thức được quy định trên đây, chúng tôi sẽ có thể không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ cho Quý Khách hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi và Quý Khách và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ hoặc thực hiện hợp đồng với Quý Khách. Quyền pháp lý và các biện pháp khắc phục của chúng tôi, một cách cụ thể, được bảo lưu trong trường hợp này.

PHẦN V. PHƯƠNG PHÁP CẬP NHẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

5.1. Lưu ý rằng dữ liệu cá nhân Quý Khách cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ để Quý Khách tiếp tục sử dụng tài khoản và để chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho Quý Khách. Quý Khách chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về các thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của Quý Khách hoặc trong trường hợp Quý Khách tin rằng dữ liệu cá nhân chúng tôi có về Quý Khách không chính xác, không đầy đủ, sai lệch hoặc hết hạn.

5.2. Quý Khách có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của Quý Khách trên website và cập nhập dữ liệu cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật

PHẦN VI. TRUY CẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

6.1. Quý Khách có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của Quý Khách mà chúng tôi đã thu thập hoặc thắc mắc về cách thức mà dữ liệu cá nhân của Quý Khách được chúng tôi sử dụng, lưu trữ hoặc xử lý trong vòng một năm qua. Để thuận tiện cho việc xử lý yêu cầu của Quý Khách, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của Quý Khách.

6.2. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của Quý Khách trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của Quý Khách trong vòng 7 ngày kể từ ngày quý khách yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Khách bằng văn bản. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho Quý Khách bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của Quý Khách, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Khách về lý do tại sao chúng tôi không thể thực hiện được (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải thực hiện theo quy định về bảo vệ dữ liệu của pháp luật hiện hành).

PHẦN VII. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

7.1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, xử lý, sao chép, sửa đổi, xử lý, làm mất, lạm dụng hoặc rủi ro tương tự, chúng tôi áp dụng các biện pháp vận hành, vật lý và kỹ thuật phù hợp như:

 • Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với các cá nhân yêu cầu quyền truy cập;
 • Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép;

7.2. Nếu Quý Khách tin rằng quyền riêng tư của Quý Khách đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

7.3. Tuy nhiên, Quý Khách cần lưu ý rằng không có phương thức truyền tin qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bảo mật của thông tin của Quý Khách và liên tục kiểm tra và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

PHẦN VIII. THỜI GIAN LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8.1. Không ảnh hưởng đến các quy định khác của Chính Sách này, dữ liệu cá nhân của Quý Khách sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý Khách yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Quý Khách và/hoặc Quý Khách xóa vĩnh viễn tài khoản của Quý Khách.

8.2. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của Quý Khách trong thời hạn do pháp luật yêu cầu hoặc cho đến khi còn có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.

8.3. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Quý Khách, ngay khi có cơ sở hợp lý tin rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích mà dữ liệu cá nhân đó được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

PHẦN IX. THU THẬP DỮ LIỆU MÁY TÍNH

9.1. Chúng tôi hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu vì mục đích cung cấp cho Quý Khách trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Website.

9.2. Khi Quý Khách truy cập Website thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của Quý Khách gửi bất cứ khi nào Quý Khách truy cập trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:

 • Địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị của Quý Khách;
 • Loại trình duyệt;
 • Trang web Quý Khách đang truy cập;
 • Thời gian lưu lại trên các trang, hạng mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Website, thời gian truy cập và ngày và các số liệu thống kê khác.

9.3. Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình cũng như các Dịch Vụ và Sản Phẩm mà chúng tôi cung cấp.

PHẦN X. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Braintek Vietnam

Địa chỉ: Tầng 4, 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0909 516 516

Email: consulting@braintek.vn

PHẦN XI. CÂU HỎI, PHẢN HỒI, THẮC MẮC, KIẾN NGHỊ HOẶC KHIẾU NẠI

10.1. Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp của chúng tôi về bảo mật thông tin và quyền riêng tư dữ liệu.

10.2. Nếu câu hỏi của Quý Khách không thuộc những Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc nếu Quý Khách có bất kỳ phản hồi, thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 0909 363 363.